Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht.

 2. Dag: kalenderdag;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot
een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-
en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.


 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om
binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de
ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het
kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene
Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
V.O.F. Tractorenhandel Onstwedde
Streekweg 5
9591VM Onstwedde
Nederland
T 06 15381330
E info@tractorenhandelonstwedde.nl
KVK 02091412
BTW nummer NL 815204231B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.


 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod
van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de
tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in
te zien en zijn op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten,
kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagenop een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is
het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan
de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.


 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel
mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld,
dienen te worden beoordeeld ‘
naar de geest
van deze algemene 4. ’
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden
‘naar de geest
van deze algemene voorwaarden.
’

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het
aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van
de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn
indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.


 2. bijzonder:
Afbeeldingen bij producten zijn geen waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet
garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met
de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

◦ ◦ ◦
◦
◦
◦
◦
◦ ◦
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en
welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de
overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de
termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand
indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere
grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt
gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te
raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de
overeenkomst, de door hem in het kader van de

overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
◦
◦ ◦
Artikel 5 – De overeenkomst

1.de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft
onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval
van een duurtransactie.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid
4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


4.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kan worden


5.
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
◦ ◦
◦
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar
de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn
van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen
gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de
overeenkomst;
◦
◦


 1. 7.
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien
de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of
van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
producten.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.
Bij de aankoop van producten heeft de consument de
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op
de dag na ontvangst van het product door de consument of een
vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.
Tijdens de bedenktijd zal de consument de verzegeling van de
verpakking van het product niet verbreken, wanneer dit wel het
geval zal zijn zal er geen terug betaling plaatsvinden. Indien
consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de
consument het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn
herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na
ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen
middels het modelformulier of door middel van een ander
communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de
geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van verzending.
3.
4.
Bij levering van diensten:
5.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde
termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken
van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het
aangaan van de overeenkomst.

6.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1.
2.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de
consument zich richten naar de door de ondernemer bij het
aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de
ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de
ondernemer en de verzegeling van de verpakking niet is
verbroken of sluitend bewijs van complete terugzending
overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde
betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de
consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere
betaalmethode.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang
door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor
eventuele waardevermindering van het product.
3. 4.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
waardevermindering van het product wanneer door de
ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het
sluiten van de koopovereenkomst.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.
2.
◦
◦ ◦ ◦ ◦
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument
uitsluitend voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De
uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten:
die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht
overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;

◦ ◦
◦
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware
waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
voor hygiënische producten waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
3.
diensten:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
tijdens een bepaalde periode;
◦ ◦ ◦
betreffende weddenschappen en loterijen.
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de
consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken;

Artikel 9 – De prijs
1.
2.
3. 4.
◦ ◦
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen
op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op
te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.

 1. 6.
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
1.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor
de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te
leveren.
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte
garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen
die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.
2.
3.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen
binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te

worden gemeld. Terugzending van de producten dient te
geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.
producten voor elke individuele toepassing door de consument,
5.
◦ ◦
◦
Artikel 11 – Levering en uitvoering
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantie termijn. De ondernemer is echter te nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de
toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
de consument de geleverde producten zelf heeft
gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken;
de geleverde producten aan abnormale omstandigheden
zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de
ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is
van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

1.
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten.
2. 3.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden. De consument heeft geen recht op een
schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde
termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht
op schadevergoeding.
4.
5.
6.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,
zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke
en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel

wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
7.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en
verlenging
Opzegging
1.
2.
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
3.
overeenkomsten:
De consument kan de in de vorige leden genoemde

◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦
◦
Verlenging
1.
2.
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot
opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de
ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die
voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde
van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.

3.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
worden verlengd als de consument te allen tijde mag
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden
in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 4.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen
en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef-
of kennismakingsperiode.
Duur
1.
het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 13 – Betaling
1.
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft,
mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde
met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen

7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld
in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2.
3.
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. 2.
3.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de
ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om
de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
kosten in rekening te brengen.
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten
binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een
termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst

en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4. 5.
via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 6.
7.
kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15 – Geschillen
1.
consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich te wenden tot de
ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op,
tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer,
zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.